Airsonett_Users_01_DT@1x

Astma – en folksjukdom

Astma är en folksjukdom som drabbar 8–10 % av befolkningen. I västvärlden är mellan 5–20 % av skolbarnen drabbade av denna kroniska sjukdom1. De sista årtiondena har förekomsten av astma ökat markant. Det ser dock ut som att kurvan planat av de senare åren.

En kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom

  Astma är en kroniskt inflammatorisk luftvägssjukdom som orsakar ökad känslighet i luftvägarna. Andningsbesvären vid astma är periodvis återkommande. Astma yttrar sig ofta genom anfall eller episoder av andnöd2. Astma definieras av upprepade episoder med symtom från andningsvägen så som väsande andning, andnöd, känsla av trånghet/tryck i/över bröstet, hosta samt växlande begränsning i utandningsluftflödet3. Typiskt för astma är att sammandragningen av luftrören kan gå tillbaka helt och att lungfunktionen kan variera från period till period mellan sänkta värden till helt normala2.

Airsonett_Mobile_Ashtma_01
Olika typer av astma

  Astma är en heterogen sjukdom, som genom åren har delats upp i många olika kliniska subgrupper. Dessa subgrupper överensstämmer och är igenkänningsbara kluster som är upplagda pga. demografin, sjukdomsbilden och/eller patofysiologis kännetecken som idag ofta refereras till som astmatiska endo- eller fenotyper. Dessvärre har man ännu inte hittat en konstant sambandsorsak med specifik patologisk process och behandlingssvar till respektive fenotyp. Dessutom överlappar flera fenotyper med varandra. De vanligaste fenotyperna idag är: allergisk astma, icke allergisk astma, late-onset astma (ofta kvinnor med nydebuterad astma i 50 årsåldern), astma med fast luftflödesbegränsning och astma med obesitas (fetma)4. Ofta förekommer astma med andra allergiska sjukdomar så som rinit, atopiskt eksem, födoämnesallergi.

Airsonett_Ashtma_02

Är det astma?

För att kunna avgöra om patienten har astma ställer sjukvården frågor kring andnöd, hosta (utan att vara infekterad) pip i luftvägarna, slem i luftvägarna, om patienten är rökare, icke rökare eller före detta rökare. Det bör differentieras mot t.ex. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom eller andra differentialdiagnoser. Det bör även göras en utredning kring vad som utlöser symtomen så som; infektion, allergen, starka dofter, ansträngning, läkemedel, kyla, födoämne, psykisk stress/oro, yrkesrelaterade exponeringar/besvär. Är patienten andfådd vid vila eller vid ansträngning? Bilden kan vara komplex. Felaktigt behandlad astma under lång tid kan även skapa kroniska förändringar i luftvägarna som kan vara besvärligt att behandla.

Behandling av astma gör stor skillnad

  Astma kan ge stort lidande och svåra konsekvenser eller begränsningar i livet om den inte är rätt behandlad. Dessutom är astma en kostsam sjukdom ur hälsoekonomiskt perspektiv, på grund av både samsjuklighet och vårdbehov. Astma leder även ofta till sömnstörning, frånvaro på skola/arbete och begränsningar i aktiviteter, vilket har rapporterats av flera olika studier4. Astma är den tredje vanligaste orsaken till sjukhusinläggning av barn och den största orsaken till skolfrånvaro baserat på kronisk sjukdom bland barn i USA (www.afaa.org). I Sverige behandlas idag 80 % av alla astmatiker i primärvården och 20 % i slutenvården eller hos specialist. Kostanden för all astmavård är fördelad på att 80 % av kostnaden går till de 20 % svårast sjuka.

Airsonett_Ashtma_03
Rätt behandling av astma

  Astmatrappan ger behandlingsrekommendationer hur man skall göra själv som patient, för att t.ex. sanera sin hemmiljö, hur man skall följa behandlingen med olika läkemedel. Airsonett Air 4 är ofta ett effektivt komplement till andra basbehandlingar. Socialstyrelsens mål med behandling av astma är att det stora flertalet ska nå behandlingsmålen2:
  > Symtomfrihet
  > Inga begränsningar av dagliga aktiviteter
  > Normal lungfunktion
  > Inga störande biverkningar
  > Inget behov av symtomatisk behandling.

  Känner du som astmapatient att du når behandlingsmålen? 
Om inte, prata med din vårdgivare för närmare rådgivning.

Airsonett_Ashtma_04

Läs mer om astma och astmabehandling

Medicininstruktioner är en sida som samlar instruktionsfilmer för läkemedel och medicinska hjälpmedel. Besök Airsonetts sida på medicininstruktioner för mer information.
Medicininstruktioner

Läs Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för astma.
Läkemedelsverket

Läs Barnläkarföreningens rekommendationer vid behandling av svår astma.
Barnläkarföreningen

Läs socialstyrelsens regler och riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Socialstyrelsen

Läs Stockholms läns landstings rekommendationer för behandling med Airsonett Air4
Stockholms läns landsting

Läs Region Skånes regionala riktlinjer för Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) vid svår allergisk astma
Region Skåne

Referenslista

1. Paediatric Respiratory Medicin Editor E Eber, F Midulla 2013 page 316

2. Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer. Vård och hälsa vid astma och KOL. Stöd för styrning och ledning. 2018-1-36 Sid 13

3. ERS Handbook. Respiratory medicine 3rd Edition. P Palange G Rohde. 2019. Page 308

4. Kloka listan 2019: Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet Publicerat: Oktober 1996 Uppdaterat: November 2018. Anne Geborek, överläkare, Lung-Allergisektionen, Södersjukhuset, at el Victoria Strand, specialist, allergisjukdomar, Astma- och allergimottagningen, S:t Görans sjukhus, at Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar:

Airsonett_Image_05_DT@1x

Patienter berättar om behandlingen med Airsonett Air4.

Läs patientberättelser

FAQ

Vilka typer av partiklar tar filtret bort?

Studier visar att Airsonett TLA reducerar alla partiklar (både ≥0,5μm och <0,1μm) i andningszonen med mer än 1000 gånger jämfört med innan behandling.

Kan Airsonett TLA ha effekt på eksem, och i så fall hur, när den rena luften bara når andningszonen / ansiktet.

Andra allergirelaterade sjukdomar än astma, som rhinit och eksem, kan också utlösas av luftburna allergener och andra partiklar (irriterande ämnen). Att minimera luftburna irritationer från andningszonen kan därför även lindra symptomen för dessa sjukdomar.

Hur länge ska en patient behandlas?

Airsonett TLA ska användas kontinuerligt varje natt.

Hur kan den vara effektiv även under dagtid när det bara används under natten?

Exponering under natten har en signifikant inverkan på inflammation och symtom när det gäller astma. Detta kan bero på hur autonoma funktioner, steroidhormoner och immunrespons förändrar sig under dygnet. Studier har visat att symptom på dagtid och aktiviteter förbättras avsevärt av att använda Airsonett TLA under natten.

Är Airsonett Air 4 certifierad som medicinsk elektrisk utrustning?

Vår tillverkning är certifierad enligt den högsta EU-föreskriften ISO 60601-1. Airsonett Air4 har testats och befunnits vara i överensstämmelse med regel IEC / EN 60601-1 för medicinsk elektrisk utrustning. Airsonett har full produktansvarsförsäkring för enheten.

Har du frågor?