Hoppa till huvudinnehållet

Astma – en folksjukdom

Astma är en kronisk sjukdom som drabbar ca 10% av befolkningen.
I västvärlden har 5–20% av skolbarnen astma1. De senaste årtiondena har förekomsten av astma ökat markant och astma anses idag vara en folksjukdom.

En kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom

Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom som orsakar ökad känslighet i luftvägarna. Andningsbesvären vid astma är periodvis återkommande. Astma yttrar sig ofta genom anfall eller episoder av andnöd2. Astma kännetecknas av upprepade episoder med symtom från de nedre andningsvägarna så som väsande andning, andnöd, känsla av trånghet/tryck i/över bröstet, hosta samt varierande begränsning i utandningsluftflödet3. Typiskt för astma är att luftvägsobstruktionen, och därmed symtomen, varierar över tid. Sammandragningen av luftrören kan gå tillbaka helt och lungfunktionen kan variera från period till period mellan sänkta värden och helt normala2.

Olika typer av astma

Astma är en heterogen sjukdom, då det finns en rad olika underliggande sjukdomsmekanismer. Sjukdomen har under åren delats in i flera olika astmafenotyper med specifika demografiska, kliniska och/eller patofysiologiska kännetecken.

De olika fenotyperna överlappar varandra och kan ibland vara svåra att skilja. De vanligaste fenotyperna idag är: allergisk astma, icke allergisk astma, late-onset astma (ofta kvinnor med nydebuterad astma i 50-årsåldern), astma med fast luftflödesbegränsning och astma med obesitas (fetma)4. Ofta förekommer astma tillsammans med andra allergiska sjukdomar som rinit, atopiskt eksem och födoämnesallergi.

Är det astma?

För att ta reda på om du har astma ställer läkaren frågor kring andnöd, hosta (utan att vara infekterad) pip i luftvägarna, slem i luftvägarna, om du är rökare, icke rökare eller före detta rökare. Astma ska inte förväxlas med t.ex. KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) eller andra differentialdiagnoser. Läkaren gör även en utredning kring vad som utlöser dina symptom så som; infektion, allergen, starka dofter, ansträngning, läkemedel, kyla, födoämnen, psykisk stress/oro, yrkesrelaterade exponeringar/besvär.

Är du andfådd vid vila eller vid ansträngning? Bilden kan vara komplex. Felaktigt behandlad astma under lång tid kan skapa kroniska förändringar i luftvägarna som kan vara besvärliga att behandla.

Behandling av astma gör
stor skillnad

Astma kan skapa stort lidande och svåra konsekvenser eller begränsningar i livet om sjukdomen inte är rätt behandlad. Dessutom är astma en kostsam sjukdom ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Detta på grund av både samsjuklighet och vårdbehov. Astma leder dessutom ofta till sömnstörning, frånvaro på skola/arbete och begränsningar i aktiviteter, vilket har rapporterats i flera olika studier4. Astma är den tredje vanligaste orsaken till sjukhusinläggning av barn och den största orsaken till skolfrånvaro baserat på kronisk sjukdom bland barn i USA (www.afaa.org). I Sverige behandlas idag 80% av alla astmatiker i primärvården och 20% i slutenvården eller hos specialist. De svårast sjuka patienterna står för en stor del av de astmarelaterade vårdkostnaderna.

Rätt behandling av astma

Astmatrappan ger behandlingsrekommendationer kring vad man kan göra själv som patient för att t.ex. sanera sin hemmiljö och följa sin läkemedelsbehandling. Airsonett TLA är ofta ett effektivt komplement till andra basbehandlingar. Socialstyrelsens mål med behandling av astma är att det stora flertalet ska nå behandlingsmålen2:

  • Symptomfrihet
  • Inga begränsningar av dagliga aktiviteter
  • Normal lungfunktion
  • Inga störande biverkningar
  • Inget behov av symptomatisk behandling.

Känner du som astmapatient att du når behandlingsmålen? Om inte, prata med din vårdgivare för närmare rådgivning.

Läs mer om astma och astmabehandling

Medicininstruktioner är en sida som samlar instruktions-filmer för läkemedel och medicinska hjälpmedel. Besök Airsonetts sida på medicininstruktioner för mer information.
Medicininstruktioner

Läs Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för astma.
Läkemedelsverket

Läs Barnläkarföreningens rekommendationer vid behandling av svår astma.
Barnläkarföreningen

Läs socialstyrelsens regler och riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Socialstyrelsen

Läs Stockholms läns landstings rekommendationer för behandling med Airsonett TLA
Stockholms Läns Landsting

Läs Region Skånes regionala riktlinjer för Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) vid svår allergisk astma
Region Skåne

Referenslista

  1. Paediatric Respiratory Medicin Editor E Eber, F Midulla 2013 page 316
  2. Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer. Vård och hälsa vid astma och KOL. Stöd för styrning och ledning. 2018-1-36 Sid 13
  3. ERS Handbook. Respiratory medicine 3rd Edition. P Palange G Rohde. 2019. Page 308
  4. Kloka listan 2019: Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet Publicerat: Oktober 1996 Uppdaterat: November 2018. Anne Geborek, överläkare, Lung-Allergisektionen, Södersjukhuset, at el Victoria Strand, specialist, allergisjukdomar, Astma- och allergimottagningen, S:t Görans sjukhus, at Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar:

Livet med Airsonett

Airsonett Air4 hjälper idag fler än 800 personer i Sverige med allergisk astma och atopiska eksem till en friskare vardag med högre livskvalitet.

Vill du veta mer
om Airsonett Air4?

Har du en patient som du tror skulle kunna bli hjälpt av Airsonett TLA?
Har du allergisk astma eller eksem, och vill förbättra din livskvalitet?

FAQ

Airsonett Air4 fokuserar på att rena luften i andningszonen. Reningseffekten i hela rummet kommer att likna en vanlig luftrenare med motsvarande luftflödeshastighet och filterkvalitet. Reningseffekten kommer emellertid att vara ungefär 100 gånger bättre inom andningszonen jämfört med hela rummet.

Har du frågor?