Airsonett_Physicians_01_DT@1x
Patenterad teknik
    • Airsonett® Air4 använder den patenterade teknologin TLA (Temperature controlled Laminar Airflow) för att rikta ett mjukt flöde av filtrerad, ren luft mot andningszonen. Den filtrerade, rena luften kyls något innan den släpps från enheten, så att den försiktigt sjunker på grund av tyngdkraften och ”skjuter” undan partikel- och allergenrik luft från andningszonen.
Bevisat effektiv
    • Airsonett Air4 har genomgått strikta kliniska undersökningar under flera år. Du kan läsa mer om forskningen som utförts med Air4. Se den kliniska bevisningen här.
Airsonnet on grey background
Säker utan några negativa biverkningar
    • Airsonett Air4 är en icke-invasiv och icke-farmakologisk behandling. Det finns inga kända farmakologiska biverkningar av behandlingen.
Airsonett Air4 sparar pengar och resurser
    • Eftersom Airsonett Air4 används i hemmet är behovet av medicinska möten eller planerade sjukhusbesök mindre än för många andra behandlingar. Det finns ett antal beräkningar på sjukvårdskostnader med Airsonett som utgångspunkt. Du kan hitta den senaste studien här.
    • Air4 kan skrivas ut till patienter vid behov.
woman sleeping under airsonnet

Hjälp dina patienter att hjälpa sig till en bättre livskvalitet. Vem passar Airsonett Air4 för?

Vem är en lämplig patient för Airsonett Air4?

Airsonett Air4 är avsedd för patienter med allvarlig allergisk astma, som trots att de använder astmamedicin har svåra astmabesvär. Air4 har visat sig ge bäst resultat för patienter med följande kliniska profil: Svår (ACT ≤18) atopisk astma trots hög behandlingsintensitet (GINA 4). Känslighet för ≥ 1 varaktig luftburen inomhusallergen (till exempel dammkvalster, husdjur eller svampsporer) som de sannolikt kommer att utsättas för, påvisad av ett positivt pricktest (diameter ≥ 3 mm).

Hur kan Airsonett Air4 vara effektiv mot eksem när den rena luften bara når andningszonen / ansiktet?

Andra allergirelaterade sjukdomar, som hösnuva och eksem, kan också utlösas av luftburna allergener och andra irriterande partiklar. Att minimera luftburna irritationer i andningszonen kan därför lindra symptomen för även dessa sjukdomar. Konventionella luftrenare har dock inte visat klinisk effekt på astmatiker och patienter med andra allergirelaterade sjukdomar.

Hur Airsonett Air4 fungerar

Hur fungerar tekniken i Airsonett Air4?

Airsonett Air4 bygger på Temperature Laminar Airflow (TLA) teknik. Luften från rummet går in i Air4 och passerar ett filter som fångar allergener och andra partiklar. Den filtrerade luften kyls till något under rumstemperatur och flödar med låg hastighet från luftduschen. Den lätt kylda luften skapar en zon med allergenfri luft i andningszonen.

Vad är skillnaden mellan en Airsonett Air4 och en konventionell luftrenare?

Konventionella luftrenare har inte visat klinisk effekt på astmatiker och patienter med andra allergirelaterade sjukdomar.

Den drastiska minskningen av allergiframkallande partiklar i andningszonen under natten som skapas av Air4 är den främsta orsaken till Airsonetts framgång i ett område där så många andra åtgärder för att minska allergenexponeringen har misslyckats.

Airsonett_Image_02_DT_SE@1x

Så här fungerar det

Illustration - allergen exposure
Allergenexponeringen är hög när patienten sover

Under natten är man som mest exponerad för olika typer av allergen som kvalster, damm, husdjurspartiklar. Dessa finns i hela rummet men mest centrerat till kudde, matta och kramdjur. När patienten sover skapar kroppsvärmen ett uppåtriktat luftflöde som resulterar i att luftburna partiklar och allergener samlas i andningszonen.

Illustration - clean air
Air4 ger 99,5% ren luft i andningszonen

Airsonett Air4 levererar filtrerad och lätt avkyld luft som laminärt sjunker ned mot andningszonen. Den rena luftströmmen motverkar konvektionsflödet från kroppen som innehåller olika typer av luftburna partiklar och allergener.

Illustration - sleeping
Patienten kan återhämta och vila upp sig

Airsonett Air4 placeras vid sängen och vid kontinuerligt nattligt användande blockeras minst 99,5% av partiklarna att nå andningszonen. Luftvägar och immunsystem kan vila och patienten kan återhämta sig under natten vilket leder till reducerat antal astmaattacker, minskad medicinering och ökad livskvalitet.

Airsonnet on blue background
Hur kan jag skriva ut Air4?

Air4 är godkänd att skriva ut till patienter vid behov.

Om du har en patient som har behov av Air4, kontakta oss här.

Kontakta oss

Man in blue shirt

DR. ROBERT BOYLE ET AL
PUBLICERAD I THORAX (2012)

”…vi har visat att minimering av luftburna allergener under natten…kan förbättra livskvaliteten och minska inflammation i luftvägarna hos vuxna och barn med atopisk astma, utan signifikanta biverkningar.”

FAQ

Vilka typer av partiklar tar filtret bort?

Studier visar att Airsonett reducerar alla partiklar (både ≥0,5μm och <0,1μm) i andningszonen med mer än 1000 gånger jämfört med innan behandling.

Kan Airsonett ha effekt på eksem, och i så fall hur, när den rena luften bara når andningszonen / ansiktet.

Andra allergirelaterade sjukdomar än astma, som rhinit och eksem, kan också utlösas av luftburna allergener och andra partiklar (irriterande ämnen). Att minimera luftburna irritationer från andningszonen kan därför även lindra symptomen för dessa sjukdomar.

Hur länge ska en patient behandlas?

Airsonett ska användas kontinuerligt varje natt.

Hur kan den vara effektiv även under dagtid när det bara används under natten?

Exponering under natten har en signifikant inverkan på inflammation och symtom när det gäller astma. Detta kan bero på hur autonoma funktioner, steroidhormoner och immunrespons förändrar sig under dygnet. Studier har visat att symptom på dagtid och aktiviteter förbättras avsevärt av att använda Airsonett under natten.

Är Airsonett Air 4 certifierad som medicinsk elektrisk utrustning?

Vår tillverkning är certifierad enligt den högsta EU-föreskriften ISO 60601-1. Airsonett har testats och befunnits vara i överensstämmelse med regel IEC / EN 60601-1 för medicinsk elektrisk utrustning. Airsonett har full produktansvarsförsäkring för enheten.

Har du frågor?